7, సెప్టెంబర్ 2016, బుధవారం

ఐకమత్యమే మహాబలము


ఒక్క పట్టణ మందుండె ♦ నొక్క శ్రేష్ఠి;
యతఁడు వర్తకమ్మును జేసి, ♦ యమితమైన
ధనము, కీర్తి ప్రతిష్ఠలు ♦ ఘనముగాను
గడన సేసియు, విభవాన ♦ నడరుచుండె!  1


అతని కొడుకులు నల్వుర ♦ నతి ప్రియమునఁ
బెంచు కతమున, వారలుఁ ♦ బెంకెలు నయి,
చదువు సంధ్యలు లేని య♦జ్ఞానులు నయి,
యెపుడు నొండొరులునుఁ గల♦హించుచుంద్రు!  2

అన్నదమ్ముల నడుమ నె♦య్యమ్ము లేదు;
వర్తకమ్ము నేర్పునఁ జేయు ♦ ప్రజ్ఞ లేదు;
సోమరులు నయి, వ్యర్థులై, ♦ జూదరు లయి,
కాల మంత వినోదాలఁ ♦ దేలుచుంద్రు!  3

వర్తకున కొక్క దినమున ♦ వ్యాధి సోఁకి,
మంచమునఁ బడి, 'తనయులు ♦ మంచి దారి
మఱలకుండిరే' యనుచును ♦ మనమునందుఁ
దీవ్ర వేదన రగులఁగ, ♦ దీనుఁ డయ్యె!  4

'వార లెట్లైన దారికి ♦ వచ్చునటుల
నెద్దియో యొక మార్గమ్ము ♦ నెంచి, వారి
నిపుడు సన్మార్గమునకునుం ♦ ద్రిప్పవలయు'
ననుచు యోచించి, వారిఁ జెం♦తకునుఁ బిలిచి;  5

"కొడుకులార! నే వ్యాధితోఁ ♦ గొలఁది దినము
లుండి, మరణింతుఁ గాన, నీ ♦ లోపున నొక
నిజముఁ దెల్పెద వినుఁ డిది ♦ నెమ్మి తోడఁ;
బిదప మీరలు నన్ను మె♦ప్పింపుఁ" డనుచు;  6

నల్వురనుఁ గొన్ని కట్టెలు ♦ నటకుఁ గొనియుఁ
దెమ్మనఁగ, వార లట్టులే ♦ తెచ్చి యిడఁగ;
వేరు వేరుగ నొక్కొక్క ♦ బెత్తము నిడి,
విఱువుఁ డనఁగాను, సులువుగ ♦ విఱిచి రపుడు!  7

రెండు రెండు కట్టెల నిడి ♦ త్రెంచుఁ డనఁగఁ;
గొంత శ్రమతోడ విఱిచిరి! ♦ యంత నాల్గు
బెత్తము లొకటఁ జేకొని ♦ విఱువుఁ డనఁగ;
విఱువలేకపోయిరి వారు ♦ బెత్తములను!  8

అపుడు తండ్రి, "చూచితిరె మీ ♦ రంత దీని!
నొక్క కట్టెను విఱిచి, రెం♦డున్నఁ గొలఁది
శ్రమమున విఱిచి, నాల్గుండ ♦ శ్రమము వ్యర్థ
మైనను విఱువ లేకుంటి ♦ రయ్య మీరు!  9

మీర లిట్టులే వేఱుగ ♦ మెలఁగుచుండ,
నెవ్వరైనను మిముఁ గూల్ప ♦ నేర్తు రయ్య!
నల్వు రైకమత్యమ్మున ♦ నడువఁగాను
మిమ్ము నెవ్వరుం గూల్ప లే ♦ రిమ్ముగాను!  10

కాన, నాయనలార! యై♦క్యమ్ముగాను
మీరు మెలఁగంగ వలయు సు♦మ్మింక మీద!
దాన ధనధాన్య సమృద్ధి; ♦ దాన యశము,
సౌఖ్య సంతోషములు నబ్బు ♦ సక్రమమున!"  11

అనిన తండ్రి మాటలు విని♦నంత వారు
మాట యిచ్చిరి "మే మైక♦మత్యముగను
నుందు" మంచును! దండ్రియు ♦ నొందెఁ దృప్తి!
నైకమత్యమే యిడును మ♦హాబలమ్ము!!  12


స్వస్తి
కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి