5, సెప్టెంబర్ 2016, సోమవారం

మూర్ఖునితో ప్రయాణం


ఒక్కనాఁ డొక్క వణిజుండు ప్రక్క యూర
సరుకుఁ గొనితేరఁ జనుచును, సఖులు తోడు
లేక, యొక మూర్ఖుఁ దోడుగా స్వీకరించి,
కలసి పయనింపసాఁగెను గడు ముదమున! 1

అట్లు పయనించుచుండఁ జీఁకట్లు ముసిరెఁ
గాని, చేరఁగాఁ జనునట్టి గమ్య మింక
రాకపోవుట; యదియె యరణ్య మౌట;
వణిజుఁ డెంతయు భయపడెఁ బథమునఁ జన! 2

’అడవి దారినిఁ జోర భయమ్ము చేత,
ముందు కేఁగుట మేలు కానందు వలన,
నేదొ యొకచోట వసియింత మిపు’ డని, మునుఁ
గాంచఁ బ్రాఁతదౌ నొక గుడి కానుపించె! 3

ఇద్ద ఱా గుడి లోనికి నేఁగ; మొఱకు
మండపమ్మున నిద్రించుచుండ; వణిజుఁ
డంత ప్రతిమ వెన్కకుఁ జని, యటనె తాను
నిద్ర పో సాఁగె నలసట నింగి కెగయ! 4

కొలఁది రాత్రాన దొంగలు గుడికి వచ్చి,
తాము దోచిన సొమ్ము నంతయునుఁ బంచు
కొనఁగఁ బూనియు, మండపమునకుఁ జనఁగ,
మూర్ఖుఁ డచ్చటఁ గనిపించె మ్రుచ్చులకును! 5

వాని దరిఁ జేరి వారలు పలికి రిట్లు,
"వీఁడు నిరుపేద కాఁబోలు; తోడు లేక
యిచట నిద్రించె!" ననఁగ, వాఁ "డేమి, నేను
బీదవాఁడనె? నా యొద్ద లేదె ధనము? 6

చూడుఁ డిద్దియ!" యనుచునుఁ జూపెఁ దాను
నొక్క వరహాను తన రొండి నుండి తీసి!
దానిఁ జూచియు వారలు తక్కలి గొని,
పూని పరికించి చూడంగ, మూర్ఖుఁ డపుడు; 7

"నిక్క మైనట్టి వరహాయె! తక్క౯మేల?
దీనిఁ దెలుపంగ వలెనన్న ది క్కతండె!
యదివొ! నిద్రించుచున్నట్టి యాపణికుని
నిద్ర లేపి యడుగుఁ డయ్య! నిజమొ, కాదొ!!" 8

అనిన మూర్ఖుని మాటల నాలకించి,
సంతసమ్మున వణిజుని సరసకుఁ జని,
లేపి, ధనమంతయును మ్రుచ్చిలించి, చనిరి;
తమ యదృష్టమ్ము బాగున్న దనుచు వారు! 9

వర్తకుఁడు తాను మునుకొన్న పని నిలువఁగ;
ధనము నంతయుఁ జోరులు తస్కరింప;
నేడ్చుచుం దన యింటికి నేఁగ మఱలె!
కాన, మూర్ఖుని తోడ్పాటు నూనఁ దగదు!! 10

స్వస్తి

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి