15, సెప్టెంబర్ 2016, గురువారం

గోఁటితోఁ బోవు దానికి గొడ్డ లేల?ఒక్క కవిగారి యొద్దను నున్న బోయి
లెప్పు డెప్పుడు పని నాపి, తప్పుకొందు
మంచు యోచించుచుండ్రు; సమంచితముగఁ
బనియుఁ జేసి యెఱుంగరు వారు కవికి! 1


ఒక్కనాఁడును కవిగారి యొక్క పాఁడి
యావు తప్పిపోవఁగ, ’దాని నచట నిచట
వెదకి తెమ్మ’ టంచునుఁ గవి, వీరిఁ బిలువ,
బోయి "లిదియ మా పని గాదు! పోవ" మనిరి! 2


కవియు వారి యాలోచనఁ గనియు, "సరియె!
పనినె చేయుఁ" డంచునుఁ; దానె పల్లకి నధి
రోహణము సేసి, "యిఁక చతుర్దోలనమును
మోసి చనునట్టి మీపని, చేసికొనుఁడు! 3


వేగ పల్లకీలో నుండి, వెదకి కొనెద,
నాదు గోవున" టంచుఁ దా నగియు నెక్కె!
బోయి లా పల్లకిని నంత మోయుచుండ,
"నిదియ కా దది, కాదు కా దిదియ" యనుచు; 4


కవియె పల్లకీలో నుండి కనుచు, నాజ్ఞ
లిడుచు, బోయీలఁ ద్రిప్పుచు, నెన్ని స్థలము
లకునుఁ ద్రిప్పనెంచెనొ, యన్నిఁటకును
ద్రిప్పె! బోయీలు విధిలేక, త్రిప్పిరంత! 5


ఎంత తిరిగిన, నా మొద వెచటఁ గలదొ,
దొరుక దాయెను! బోయీలు తిరిగి తిరిగి,
చెమటలం గ్రక్కుకొనుచును, స్థిరత లేక,
నెవ్వఁ బడుచునుఁ దిరిగిన నీరసమున; 6


కాలు కదుపంగ లేకయె, కవినిఁ గాంచి,
"యోయి కవివర్య! బుద్ధి లేకుండ మేము,
’మా పనిని మేము చేతుము! మఱొక పనినిఁ
జేయ’ మంచును, దోషముం జేసితి మయ! 7


మమ్ము మన్నింపు మో యయ్య! మాకు నిపుడు
బుద్ధి వచ్చెను! మేమె గోవును వెదకియుఁ
దెత్తు మిప్పుడే !" యనుచును, దీనముగనుఁ
బలుకఁగాఁ, గవి చిఱునవ్వు లొలుకుచు ననె; 8


"ఆవునుం దేవులాడి, తెం" డనఁగఁ గాదు
మా పని యది! మా పని మోఁత! మమ్ము మోయ
మనినచో, మేము మోసెద’ మంటిరి గద!
ముందు నను నింట దిగఁ బెట్టి, పొండు వెదుక!!" 9


అనఁగ, నట్లె చేసియు, వార లావు కొఱకుఁ
జని, యది యొకచో ఘాసమ్ముఁ గొనుచు నుండఁ,
బట్టి, తెచ్చి, యిచ్చిరి, కవి ప్రమద మంద!
గోఁటితోఁ బోవు దానికి గొడ్డ లేల? 10


స్వస్తిగమనిక:
మిత్రులారా ఈ దిగువ మీరు పెట్టే ప్రోత్సాహక వ్యాఖ్యలే నన్ను ద్విగుణీకృత ఉత్సాహవంతుణ్ణి చేసి మరిన్ని కథలు రాయడానికి పురికొల్పుతాయి. కావున ఈ దిగువన గల డబ్బాలో వ్యాఖ్యను పోస్టు చేయడం మరువ వలదని మనవి.


1 వ్యాఖ్య:

 1. Hello . Want to share your blog with the world? To find people who share the same passions as you? Come join us.
  Register the name of your blog URL, the country
  The activity is only friendly
  Imperative to follow our blog to validate your registration
  We hope that you will know our website from you friends.
  http://world-directory-sweetmelody.blogspot.com/
  Have a great day
  friendly
  Chris
  please Follow our return
  All entries will receive a corresponding Awards has your blog

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు